Poughkeepsie Savings Bank

Poughkeepsie Daily Eagle January 1, 1912