Poughkeepsie Silversmiths

Silversmiths of Poughkeepsie, 1945 DCHS Yearbook entry.

 

DCHSYB-1945-SilversmithsPou