Poughkeepsie Silversmiths

Silversmiths of Poughkeepsie, 1945 DCHS Yearbook entry.